Treball en xarxa

FotoFececQuiSomPresentacio Un dels propòsits de la FECEC és sumar esforços i establir sinèrgies entre les diferents entitats que representen papers destacats per millorar els drets socials, i en especial poder millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer i les seves famílies.
hh
TAULA TERCER SECTOR SOCIAL Des del maig del 2005, la FECEC forma part de la Taula del Tercer Sector, l’agent social que actua com a interlocutor polític amb les administracions públiques i davant la societat per treballar pels drets, la igualtat i la qualitat de vida de les persones, sense exclusions. Representa les entitats socials catalanes i aglutina més de 4.000 entitats socials no lucratives catalanes. + info

ECL L'any 2014, la FECEC entra a formar part de l' Association of European Cancer Leagues (ECL), una organització amb més de 30 anys d’història que agrupa entitats de més de 20 països europeus. La ECL promou la col•laboració entre les associacions europees per influir i millorar el control del càncer, la qualitat de vida dels pacients i familiars així com tenir més influència en les polítiques europees. + info

 pla_director_oncologia
PLA DIRECTOR ONCOLOGIA El Pla director d'oncologia és un instrument que determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions del Departament de Salut en l'àmbit de la prevenció, el tractament i la rehabilitació de les malalties oncològiques i la recerca en oncologia. La FECEC forma part del Consell Assessor d’Oncologia com a representant dels pacients. + info

ico
ICO L’Institut Català d’Oncologia (ICO) és un centre públic i monogràfic sobre el càncer. S’ocupa de la malaltia de manera integral ja que aplega, dins de la mateixa organització, la prevenció, l’assistència, la formació especialitzada i la recerca. Un representant de la FECEC forma part del Consell d’Administració. + info

 pacients
CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS DE CATALUNYA El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya és l’òrgan assessor representatiu de les associacions de pacients davant l’Administració catalana que permet donar veu directa als pacients mitjançant la proposta dels assumptes que considerin oportuns, i possibilita la participació en el procés d’elaboració de les polítiques d’atenció sanitària del Departament de Salut. També garanteix una informació fiable, concreta i transparent directa entre l’Administració i els ciutadans amb funcions d’informació, assessorament i participació. La FECEC en forma part des de l’any 2012. + info

_avc
CONSELL ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) és un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat. Concretament, s’encarrega de l’elaboració, el seguiment i l'avaluació del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, així com de la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya s’adscriu al departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat, que en aquest moment és el Departament de Benestar Social i Família. La FECEC és un dels representants de les entitats d’àmbit social des de la seva constitució l'11 de novembre del 2010. + info

hh
PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES La FECEC forma part d'aquesta plataforma que defensa a nivell estatal a més de 10 milions de pacients a través de 27 organitzacions que representen als pacients o persones amb malalties o símptomes crònics. El seu objectiu és promoure la seva participació, defensar els seus drets en tots els àmbits, polítiques i actuacions que afecten les seves vides i aconseguir que exerceixin una representativitat més ferma, amb major legitimitat a través de la participació, la democràcia i la transparència. + info

Pàgina web actualitzada 12/04/2022