rgpdue

 Dades de contacte del responsable

 FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CONTRA EL CÀNCER
C/ Pere Vergés, núm. 1 – 11ª planta, despatx 1 – 08020 BARCELONA

NIF G-62599212
Tel. 93 314 87 53

 Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més   temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

 Destinatari de la cessió

No es preveu cap cessió de dades, excepte per previsió legal.

 Finalitat de la cessió I Legitimació de la cessió

No es preveu cap cessió.

 Moviments internacionals de dades I Transferència internacional

No es produeixen.

 Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat   d’Encarregat de Tractament.

 Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

 Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  [email protected].  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita   sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar   també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.Si vol disposar d’un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’AGPD:   http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.En determinats casos i   per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

 Possibilitat de reclamar davant de la AEPD

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer   més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

Pàgina Actualitzada 25/05/2018