LLei catalana voluntariat

A continuació fem un recull dels principals requisits que han de complir aquestes entitats d'acord amb la llei catalana voluntariat 25/2015:

 • Existeix la obligació de formalitzar la relació voluntària a través d’un full de compromís.
 • S’ha de facilitar a les persones voluntàries la informació sobre la missió i objectius de l’entitat.
 • Les entitats han de disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió del voluntariat dins de l’entitat.
 • Les entitats han de disposar, segons la llei catalana voluntariat, d’un pla de formació o itinerari formatiu de les persones voluntàries de l’entitat relacionada amb el desenvolupament de la tasca voluntària.
 • Les entitats han de disposar d’una persona responsable de la coordinació de les persones voluntàries de l’entitat.
 • La normativa determina que una persona contractada per l’entitat o que hi té una relació subjecta a una retribució econòmica, no pot exercir en cap cas una acció voluntària que comporti exercir les mateixes funcions o similars en la mateixa entitat.
 • La normativa preveu la conveniència de dur un registre de les persones voluntàries de l’entitat on consti la descripció de l’activitat que duen a terme.
 • Existeix la obligació de certificar, a petició de la persona voluntària, la seva participació dins de l’entitat.
 • Les entitats han d’assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme la persona voluntària, la responsabilitat civil de les accions voluntàries i les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
 • Si s’acorda amb la persona voluntària, s’han de rescabalar les despeses que li ocasioni l’acció voluntària.
 • Les entitats han de facilitar la participació dels voluntariat en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin dur a terme.

 Podeu descarregar-vos el text complet de la llei catalana voluntariat.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022