Tractaments del càncer

tractaments del càncer Les principals teràpies que es fan servir per als tractaments del càncer són la cirurgia, la quimioteràpia, la radioteràpia i altres medicaments amb indicació anticancerígena. L'elecció per als tractaments del càncer depèn de cada cas individual, de l'extensió del tumor, la seva localització, les característiques individuals de la persona, el diagnòstic de càncer... La cirurgia, generalment, és la primera opció per als tractaments de càncer i permet identificar el tipus de càncer, reduir-ne la seva extensió, eliminar el tumor... La quimioteràpia actua sobre les cel·lules canceroses que es divideixen ràpidament i depèn del tipus de càncer s'administra un o diversos medicaments o bé per via intravenosa o via oral. La radioteràpia empra rajos d’alta energia per destruir o reduir les cèl·lules tumorals d’una zona específicament delimitada. Serveix per reduir el tumor abans de la cirurgia o eliminar els restos de cel·lules que puguin quedar després de la cirurgia. Més informació sobre tractaments del càncer. 

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

La cirurgia (extirpació del teixit cancerós del cos) és la teràpia més antiga contra el càncer i, actualment, segueix sent un tractament del càncer efectiu per a molts tipus de càncer. L’objectiu de la cirurgia varia. Pot aplicar-se per diagnosticar el càncer, determinar on està allotjat, si s’ha disseminat, o si està afectant les funcions d’altres òrgans del cos.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

És un tractament del càncer que utilitza les radiacions per eliminar les cèl•lules tumorals a la zona de l’organisme on s’aplica (tractament local). La radioteràpia actua sobre el tumor, destruint les cèl•lules malignes i impedint que creixin i es reprodueixin. Aquesta acció també s’exerceix sobre el teixit proper a l’àrea tumoral ja que la irradiació del tumor s’ha de fer amb un marge de seguretat.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Modalitat de tractament del càncer que engloba una gran varietat de fàrmacs denominats antineoplàstics o quimioteràpics que arriben a tots els teixits de l’organisme on exerceixen la seva acció, tant sobre les cèl•lules malignes com sobre les sanes. A causa de l’acció dels medicaments, poden aparèixer una sèrie de símptomes, més o menys intensos i generalment transitoris.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

És un tractament del càncer amb hormones que s’utilitza per alguns tumors com el càncer de mama o de pròstata. El tractament del càncer hormonal actua alterant la producció o impedint l’acció dels estrògens o de la testosterona sobre els òrgans afectats. El seu objectiu és eliminar o reduir el tumor millorant la supervivència i la qualitat de vida del pacient.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

La teràpia biològica és un altre tipus de tractament del càncer que fa servir organismes vius, substàncies procedents d’organismes vius o versions sintètiques d’aquestes substàncies per tractar el càncer. Alguns tipus de teràpia biològica exploten la capacitat natural del sistema immunitari (defenses del cos) per detectar i destruir només les cèl•lules canceroses, provocant menys efectes secundaris i millor tolerància.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

El tractament del càncer mitjançant un trasplantament de medul·la òssia, és un procediment per reemplaçar la medul·la òssia danyada per cèl·lules mare del moll de l’os sa. La medul·la òssia és el teixit gras i tou que es troba dins dels ossos. Les cèl·lules mare són cèl·lules immadures de la medul·la òssia que donen origen a totes les cèl·lules sanguínies.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Tractaments farmacològics que s’utilitzen per bloquejar el creixement i la disseminació del càncer al interferir amb molècules específiques implicades en el creixement i l’avanç dels tumors. S’estudien per ser administrades soles, en combinació amb altres teràpies dirigides i en combinació amb algun altre tipus de tractament del càncer, com la quimioteràpia.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022