Empreses solidàries

Cal treballar JUNTS CONTRA EL CÀNCER, teixint aliances estables amb organitzacions privades que es vulguin implicar per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Compartir uns valors:

  • Compromís social envers les persones que tenen o han superat un càncer, oferint suport, detectant i cobrint les seves necessitats per millorar la qualitat de vida.
  • Compartir i formar part d’una unió, Junts contra el càncer. Som una federació d’entitats de lluita contra el càncer que aglutina les principals entitats que des de la societat civil treballen contra el càncer, un clar exemple que la unió fa la força quan es comparteix un mateix objectiu.
  • Transparència. Rebràs puntualment informació sobre totes les accions que duem a terme a la FECEC gràcies a col·laboracions com la teva.

 

Beneficis fiscals:

La FECEC és una entitat declarada d’utilitat pública i està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, reguladora del “Règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals del mecenatge”. Així, les aportacions que fan les empreses obtindran els següents beneficis fiscals segons la reforma fiscal vigent a partir de l’1 de gener de 2015:

Quan l'empresa fa un Donatiu (donacions i aportacions irrevocables, pures i simples, que no es comuniquen), es beneficia d'una deducció del 35 % en la quota íntegra de l'Impost de Societats.

A efectes del 2015 si en els períodes impositius anteriors immediats s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor de una mateixa empresa per un import igual o superior, en cada un d’ells, al del període impositiu  anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor de la entitat serà el 40%.

La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

Quan una empresa signa un Conveni de Col·laboració empresarial per activitats d'interès general, la quantitat donada es considera una despesa deduïble de la base imposable de l'Impost de Societats, sense límit de quantitat.

. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes poden aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 18 anys immediats i successius. Es una activitat entesa com a una prestació de serveis no subjecte a IVA, no tenint que repercutir IVA per aquesta prestació, i permet la comunicació de l’acord.

Contractes de Patrocini Publicitari

. La Llei 49/2002 considera que les ajudes econòmiques realitzades a una entitat no lucrativa en virtut d'aquests contractes  (definits en l'article 24 de la Llei 34/1998 General de Publicitat), seran considerades despesa deduïble de la base imposable de l'Impost de Societats, sense límit de quantitat

.Aquests contractes són considerats com prestacions de serveis subjectes a IVA, tenint que repercutir IVA per la prestació realitzada, sent deduïble íntegrament per l’empresa excepte a casos especials.

 

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Les aportacions de les empreses ens permeten desenvolupar la nostra tasca i projecte per poder assolir la nostra missió: millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer i avançar Junts contra el càncer.
Fes un donatiu.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Finançar projectes
Si les empreses estan especialment sensibilitzades en un projecte, ens poden ajudar a realitzar-lo a través del seu finançament.

Donar productes o serveis
L’empresa pot col•laborar donant productes o béns, així com cedint personal qualificat per a assessorament en els àmbits d’actuació de l’empresa. Així la FECEC estalvia costos i pot destinar més recursos als projectes de junts contra el càncer.

Implicar als treballadors
La implicació conjunta entre empresa i empleats en un projecte solidari amb un objectiu comú reforça els llaços de pertinença dels treballadors:.
Es pot sensibilitzar sobre la causa a través dels canals de comunicació interns, promoure el voluntariat corporatiu, fer un donatiu compartit (matching gift): Els treballadors realitzen donatius a favor d'un projecte de la FECEC i l'empresa col•labora doblegant la quantitat recaptada pels treballadors.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Ja hi han col·laborat

 

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Ja col·laboren:

1. tapla                               2. instaladors gas

logo-comas                               logo-apen-1

logo-apper

Pàgina web actualitzada 12/04/2022