Presentació

presentació entitats contra el càncer

La Federació Catalana d'entitats contra el càncer (FECEC) és una entitat de segon nivell que agrupa les principals organitzacions que treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies.

La FECEC es va constituir el 13 de febrer del 2001, i va néixer amb la vocació d’integrar esforços en la lluita contra les malalties oncològiques a Catalunya. És cens d’informació i dóna servei a les entitats contra el càncer federades, alhora que fomenta el voluntariat en l’àmbit oncològic, desenvolupa programes en les àrees de divulgació i prevenció, supervivents i recerca psicosocial. 

Subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya com a associació sense ànim de lucre, el 10 de setembre del 2008, la FECEC va ser declarada entitat d’utilitat pública pel Departament de Justícia d’aquesta Administració. Des del 15 de setembre del 2016 està inscrita en el Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

La Fecec va ser fundada l’any 2001 per 6 entitats: la Lliga de Tarragona, Osona contra el càncer, Oncolliga Girona, Oncolliga Lleida, F.E.Villavecchia i la F.J. Carrerras. Totes elles són entitats que ja portaven uns anys treballant per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb càncer.

Des de l’any 2001 fins el 2005, l’entitat es presidida per el Sr. Carles Carcolé i Vidal i durant aquesta etapa fundacional l’entitat passa a incorporar fins a 11 entitats.

A partir de l’any 2005 , s’inicia l’etapa d’estructuració. Una etapa en la qual es redacta el primer pla estratègic: es defineixen les actuacions, els serveis a les entitats i els programes a desenvolupar. Amb la presidència, fins l’any 2012, del Sr. Josep Morell i Miró, l’entitat inicia el programa de foment del voluntariat, el programa de divulgació i prevenció així com també la realització d’estudis de recerca psicosocial.

A partir del gener de 2013, el Dr. Ramon M. Miralles i Pi, va assolir la presidència. Va començar així una etapa de consolidació i reorientació cap a noves necessitats. Per una banda, es van consolidar els serveis i programes existents i, per una altra, es van oferir nous serveis per a les entitats i es va iniciar el programa de supervivents que respon a una nova realitat emergent.

El gener de 2022, Maria Assumpció Vilà va substituir Ramon M. Miralles al capdavant de l'entitat.

Durant aquests anys, la FECEC ha passat de 6 a 15 entitats federades.

Pàgina web actualitzada 25/10/2022

MISSIÓ:  

Ser la plataforma d'unió de les entitats que a Catalunya lluiten contra el càncer i convertir-la en l’entitat civil de referència.

VISIÓ:

La FECEC vol ser una entitat que aconsegueix ajudar els malalts que tenen càncer i les seves famílies. Però també vol responsabilitzar la societat de la seva pròpia salut i conscienciar-la de la necessitat d’adoptar un estil de vida saludable per prevenir el càncer

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

VALORS

INDEPENDÈNCIA

Som una entitat independent, governada exclussivament per persones independents, procedents de diferents àmbits científis, professionals, empresarials,... sense cap tipus de servitud política ni institucional.

RIGOR I TRANSPARÈNCIA

En la mesura que demanem ajuda a la societat per seguir avançant en la nostra missió, de la mateixa manera, el nostre deure és donar una resposta clara i detallada sobre la finalitat de la solidaritat que se’ns confia treballant en tot moment amb professionalitat i transparència.

Cada any ens sotmetem a una revisió de comptes externa realitzada per part de la firma Forwards Economics.

COMPROMÍS

Som una entitat compromesa amb la missió  i visió  i treballem activament per fer-la realitat.

OBJECTIUS

  • Aplegar les entitats contra el càncer de Catalunya i sostenir la seva representació en l'àmbit estatal i internacional, així com també, intercanviar experiències entre les diferents entitats contra el càncer a Catalunya.
  • Donar suport i cooperar en projectes concrets amb les entitats federades.
  • Fomentar l'educació sanitària relacionada amb les causes del càncer i la seva prevenció.

Per aconseguir les nostres finalitats, la federació realitza les següents activitats:

  • Obtenir recursos per a les entitats federades a través del suport logístic i l'assessorament, la coordinació de campanyes de recollida de fons i altres tipus d'activitats encaminades cap a aquesta finalitat.
  • Realitzar accions concretes d’informació, divulgació i sensibilització sobre matèries oncològiques i la seva problemàtica específica.
  • Promoure i dur a terme estudis de recerca sobre el càncer, ja sigui en l’àmbit epidemiològic, preventiu, clínic o social.
  • Impulsar la creació, coordinació i promoció de grups de voluntaris per realitzar tota mena d’activitats de lluita contra el càncer.
  • Impulsar la formació i docència de personal mèdicosanitari en el tractament específic del càncer, així com també, la divulgació entre els especialistes dels nous avenços en el camp mèdic relacionat en el guariment d’aquesta malaltia.
  • Difondre qualsevol altra activitat que tingui per objectiu lluitar contra el càncer en l’àmbit territorial de la Federació.
  • Avaluar periòdicament i, com a mínim, una vegada l'any, la tasca de la Federació per decidir si cal reorientar-ne l’activitat.

En queda exclòs tot ànim de lucre

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

La darrera actualització dels estatuts de la FECEC, Junts contra el càncer, és del 25 de novembre de 2022. Els punts més destacats són:

Capítol II. Els membres de la Federació, els seus drets i les seves obligacions

Poden formar part de la Federació totes aquelles persones jurídiques que, sense afany de lucre, tinguin per objectiu la lluita contra el càncer, el seu àmbit d’actuació inclogui una part o la totalitat del territori català i estigui inscrita com a tal en el corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d'excloure la possibilitat de formar part d'una associació.

Capítol III. L'Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de la Federació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada entitat federada.

Els acords es prenen per majoria simple de vots de les entitats federades presents o representades.

Capítol IV. La Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa la Federació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

L'elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l'Assemblea General. Cada entitat federada proposarà, com a màxim, dos representants seus per formar-ne part. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

El president dirigeix i representa legalment la Federació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Federació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de la Federació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre d’entitats federades i comunicar al Registre qualsevol canvi o modificació dels estatuts.

Aquests són els estatus de la Federació. Pots descarregar-te’ls aquí

Pàgina web actualitzada 12/04/2022