Rendició de comptes

  • Cada any ens sotmetem a una revisió de comptes externa realitzada per part de la firma Forwards Economics. Informe Auditoria 2022
  • Cada any elaborem la memòria d'activitats. Podeu descarregar-vos la MEMÒRIA 2022
  • Acords i convenis. La FECEC rep subvencions públiques de diferents organismes oficials. Podeu consultar la llista d’ajuts que vam rebre l'any 2022. Llistat subvencions
  • La FECEC declara que aquest web no allotja publicitat. .
  • La FECEC declara que les fonts de finançament no tenen cap influència sobre el contingut editorial d'aquest web i no existeixen conflictes d'interessos.

Pàgina web actualitzada 18/06/2022