Rendició de comptes

  • Cada any ens sotmetem a una revisió de comptes externa realitzada per part de la firma Forwards Economics. Informe Auditoria FECEC 2020
  • Cada any elaborem la memòria d'activitats. Podeu descarregar-vos la MEMÒRIA 2020
  • Acords i convenis. La FECEC rep subvencions públiques de diferents organismes oficials. Podeu consultar la llista d’ajuts que vam rebre l'any 2020. Llistat de subvencions
  • La FECEC declara que aquest web no allotja publicitat. .
  • La FECEC declara que les fonts de finançament no tenen cap influencia sobre el contingut editorial d'aquest web i no existeixen conflictes d'interessos.

Pàgina web actualitzada 16/06/2021