Detecció precoç del càncer

detecció precoç del càncer La detecció precoç del càncer permet detectar la malaltia en les fases inicials i en general, millorar el seu pronòstic. La detecció precoç del càncer permet disminuir o eliminar l'exposició als riscos que es relacionen amb el desenvolupament d'alguns tipus de càncer comuns. Els programes de detecció precoç o cribratge de càncer consisteixen a oferir una prova a les persones que tenen risc de patir un tipus de càncer  per detectar algun símptoma precoç d’aquest càncer. Aquest grup de persones es defineix, habitualment, en funció del sexe i l’edat. El cribatge s’ha demostrat que és beneficiós en la reducció de la mortalitat del càncer de mama i del càncer de coll d’úter, i recentment, en el càncer colorectal.  Més informació

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones de Catalunya.

Tenint en compte els coneixements actuals sobre les causes d’aquest tumor, es considera que no hi ha estratègies de prevenció primària del càncer de mama que s'hagin demostrat efectives i siguin factibles ja que els factors de risc més importants (edat, antecedents familiars, edat de la menarquia, edat del primer embaràs, l’obesitat postmenopaùsica, etc.) no són modificables o de difícil modificació per motius de tipus preventiu.

La detecció precoç del càncer de mama mitjançant mamografia, en canvi, és una estratègia efectiva per reduir la mortalitat per càncer de mama, de manera clara per a les dones de 50-69 anys mentre que és limitada per al cribratge de les dones de 40-49 anys d’edat, i ha estat la base per a la implantació de programes organitzats de cribatge en molts països.

En relació a l’auto exploració mamària, l’evidencia disponible indica que no aporta benefici en la reducció de la mortalitat per càncer de mama. En l’actualitat es recomana la mamografia en dones de 50 a 69 anys d’edat cada 2 anys. En les dones més joves s’aconsella que consultin el seu metge sobre els beneficis i limitacions de la mamografia.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

A Catalunya el càncer de coll d’úter és un càncer poc freqüent. S’estima que es diagnostiquen 400 casos anuals que representen el 3% de tots els tumors en les dones.

El Virus del Papil.loma Humà (VPH) ha estat establert com la causa principal del càncer de coll d’úter (IARC Monograph, 2006). Això vol dir que tots els càncers de coll d’úter presenten una infecció prèvia pel VPH.

El VPH es transmet per via sexual i representa una de les infeccions de transmissió sexual més comunes. El risc d’infecció en la dona està clarament relacionat amb el seu comportament sexual: d’edat del primer coit, el nombre de companys sexuals i les relacions sexuals amb homes que han tingut o tenen múltiples parelles sexuals. La seva prevalença és molt elevada en homes i dones joves sexualment actius (més d’un 70% seran o hauran estat infectats pel Virus del Papil·loma Humà en algun moment de les seves vides). Tanmateix, la major part de les infeccions per VPH cursen de manera asimptomàtica i desapareixen espontàniament, fet que s’observa en més d’un 90% dels casos. Únicament, en un 10% de les dones la infecció del Virus del Papil·loma Humà es torna persistent, i aquestes infeccions cròniques són les que tenen un alt risc d’evolucionar a càncer de coll d’úter.

La prova d’elecció per al cribratge del càncer de coll d’úter és la citologia de Papanicolau, si bé el nou protocol té en compte la identificació del VPH com a causa necessària per al desenvolupament del càncer de coll uterí. Les recomanacions establertes en el Protocol del Departament de Salut de les activitats per al cribratge de càncer de coll d’úter a l’Atenció Primària són les següents:

  1. Dones de 25 a 65 anys: es recomana que en un termini màxim de tres anys des de l’inici de les relacions sexuals, s’iniciï el cribratge mitjançant dues citologies de Papanicolaou amb un interval d’un any. Si ambdues proves tenen resultats negatius, es recomana efectuar una citologia cada tres anys fins als 65 anys d’edat.
  2. Dones de 40-65 anys que no s’han fet una citologia en els cinc anys previs: se’ls recomana cribratge amb citologia de Papanicolaou i una prova de determinació del VPH. Si el VPH és positiu, amb citologia negativa, es repeteix la citologia al cap de 6-12 mesos. Cal repetir el VPH al cap d’un any i colposcòpia si segueix positiu.
  3. Dones de més de 65 anys sense citologies prèvies o a les quals se’ls va fer la darrera citologia abans dels 60 anys: se’ls recomana una citologia de Papanicolaou i una determinació del VPH. Si ambdues proves són negatives, no caldrà continuar el cribratge.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

El càncer colorectal és un problema de salut important a Catalunya. És el segon càncer més freqüent en les dones i el tercer en els homes i el més freqüent si es consideren els dos sexes.

Els principals factors de risc del càncer colorectal són la dieta (alta en greixos d’origen animal, carn vermella, i baixa en vegetals i fruites), la manca d’exercici físic, i l’obesitat. També, l’edat i els antecedents familiars de càncer colorectal són altres factors de risc importants per aquest tipus de càncer colorectal.

Les característiques del càncer colorectal lligades a una evolució generalment lenta de la malaltia, la possibilitat de detectar lesions premalignes, i el fet que el seu pronòstic estigui molt relacionat amb l'estadi en el moment del diagnòstic i el tractament fan que sigui una patologia que es pugui beneficiar del cribatge. La detecció de sang oculta en femta cada 2 anys entre els 50 i els 69 anys s'ha demostrat com una mesura efectiva en la reducció de l’impacte del càncer colorectal.

A Catalunya, el programa s’adreça a tots els homes i dones d’entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. Actualment el programa es troba en fase d'implementació a tot el territori.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

MÉS INFORMACIÓ

Detecció precoç cibratge càncer de mama

Detecció precoç cibratge coll d'úter

Detecció precoç cibratge colon