rgpdue

 Dades de contacte del responsable

 FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CONTRA EL CÀNCER C/ Pere Vergés, núm. 1 - 11ª planta, despatx 1 - 08020 BARCELONA

NIF G-62599212 Tel. 93 314 87 53

Contacte DPD: dpd@juntscontraelcancer.cat

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

 Destinatari de la cessió

No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o interès contractual.

 Finalitat de la cessió I Legitimació de la cessió

No es preveu cap cessió, excepte per previsió legal.

 Legitimació de la cessió

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, interès legítim, interès contractual i del consentiment de l’interessat o del seu representant legal.

Moviments internacionals de dades

Si es produeixen.

Transferències internacionals de dades

No es produeixen

 Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

 Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

 Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a dpd@juntscontraelcancer.cat  Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix. Si vol disposar d'un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’AEPD: http://www.aepd.es/ 

Possibilitat de reclamar davant de la APDCAT

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.

Pàgina Actualitzada 12/04/2022